English
Cover Image

آثار و مقالات

border

روانکاوی چیست؟

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که در دست چاپ است.

روانکاوی از منظر تفاوت‌ها و جدایی‌ها، به رشته‌های اتصال میان افراد نگاه می‌کند. با شرح وقایع و حوادث، سر سازگاری ندارد که حتی آنها را موشکافانه نقد می‌کند. نوک پیکان به سمت نیمه‌های پنهان، نشنیده و ندیده می‌گیرد. از سازه‌های ذهنی در قبال حوادث و پیشامدهای اوایل زندگی به تدریج گذر می‌کند. روان ­نژندی را مو به مو می­شکافد تا به دست خود فرد روزی به هم بافته شود. اگر در بسیاری از روش‌های درمانی با دیدی همسان به تمام شکایتهای روانی و روان تنی نگاه می‌شود، در اینجا فردیت بیمار در قبال روابط اجتماعی و شخصی‌اش مد نظر قرار می‌گیرد.

border

رویکرد درمانی روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که در دست چاپ است.

اصل یگانگی وجود هر سوژه که دارای عاملیت و حق انتخاب است شرط اصلی رویکرد روانکاوی است. استفاده از لفظ “اختلال” برای نامیدن مشکلات روانی، خود نشانه‌ای از همگون سازی همگان با یکدیگر و با یک دسته نرم های اجتماعی است. یعنی اگر فرد، مانند دیگران نبود انگ مخل را بگیرد.

border

اساس تشخیص بالینی در روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که در دست چاپ است.

برخلاف روانپزشکی که اساس تشخیص صرفا بر مبنای نشانگان بیماری است، در روانکاوی تشخیص و انتخاب نوع رویکرد درمانی می‌تواند بر اساس انواع ساختار های ذهنی و نیز میزان خواست و توانمندی هر سوژه تعیین گردد.

border

شروع روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که در دست چاپ است.

هر سوژه‌ای به فراخر شرایط شخصی و اجتماعی خود در مقطعی از زندگی ممکن است دچار ناخرسندی شده که نهایتا وضعیت موجود خود را بخواهد مورد پرسش و تغییر قرار دهد. برخی از شرایط و عواملی را که فرد را به سمت شروع روانکاوی سوق می‌دهد در این مقاله آورده‌ایم.

border

پایان روانکاوی

این مقاله بخشی از کتاب روانکاوی و جامعه امروزی: از افسانه تبای تا مخلوقین تکنولوژی بوده که در دست چاپ است.

یکی از مهمترین سوالاتی که افراد در روانکاوی از خود و یا روانکاوشان می پرسند، زمان و چگونگی پایان یافتن پروسه روانکاوی است. اگر در سایر رویکردهای سلامت روان مانند مشاوره، روان درمانی تحلیلی و غیر تحلیلی، شناخت-رفتار درمانی پایان درمان به شکل یک مرحله‌ مشخص تعریف شده که به مفهوم اصلاح شدن رفتارها و طرز نگرش افراد است یعنی همگون سازی خواستهای سوژه با نرم های اجتماعی، در روانکاوی چنین مقصودی در کار نیست. به موضوع پایان به شکل مرحله‌ وار و یا مقطعی نگاه نمی‌شود. در این مقاله مختصرا به این موضوع می‌پردازیم.

border
border
Paradise Lost © Georg Gerster, Tabriz, 1976